ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
93
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
19,014
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
238,239
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารอบการประเมินรอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเกียรติบัตรได้สนับสนุนเป็นเครื่อข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน 15 ก.พ. - 30 เม.ย. 66 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
-:- รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง - ผอ.กองสาธารณสุข 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ตำบลแม่แรง ตำบลต้นแบบแห่งเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ 
-:- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
งานประเพณีสรงน้ำอัฐิธาตุ ครูบาศรี อริยวํโส และหลวงปู่สิงห์ทอง อันฺทวํโส
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ตำบลแม่แรง "ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ"
ส่งมอบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง
พิธีทำบุญสมโภชสร้างวัดแม่แรง ครบรอบ 326 ปี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำ โดยการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง เรื่อง โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่แรง (กอกอก) หมู่ที่ ๒ - บ้านป่าข่า หมู่ที่ ๖ โดยการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะความยาวรวม ๖๗๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมพัดลมอุตสาหกรรมศูนย์บริการร หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงท่องเที่ยวชุมชนบ้านแมม่แรง 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดกอม่วง(สันยาว)หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณลานวัฒนธรรมวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง พร่อมติดตั้งวป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.23005 สายบ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,595.00 เมตร หน 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.23005 สายบ้านดอนหลวง - บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,595.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,570.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมชุมชน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมชุมชน ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง เทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเงือก โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลแบจม และวางท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(บ่อกู่น้อยหลังโรงเรียนบ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5  
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายแม่แรง (ป่าลาน) - สันกอดู่ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๒ สาย 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตำบลแม่แรง โดยการขุดลอกลำเหมืองเพื่อเปิดทางน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านสันกอดู่ - บ้านสันตาล หมู่ที่ ๑๑ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 65) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย. 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563) 


บ้านโบราณ แหล่งเรียนรู้ของชาวไทยองตำบลแม่แรง
พิพิธภัณฑ์ไทยอง แหล่งเรียนรู้ของชาวไทยองตำบลแม่แรง
การทอผ้าฝ้าย ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยองตำบลแม่แรง
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลแม่แรง
หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1
อนุสรณ์สถานสี่ครูบา หมู่ที่ 1
ทะเบียนคุมภูมิปัญญา เพิ่มเติ่ม
ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่นของตำบลแม่แรง
ผลิตภัณฑ์ตุงกระดาษปี๋ใหม่เมือง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร