ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
266
เดือนที่แล้ว
3,778
ปีนี้
20,370
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
153,124
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารอบการประเมินรอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเกียรติบัตรได้สนับสนุนเป็นเครื่อข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
-:- ประกาศ กกต.ลำพูน เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา-นายก ตำบลแม่แรง 
-:- รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา/นักทรัพยากรบุคคล 
-:- การรับโอนมรดกโดยไม่มีพินัยกรรม 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศอำเภอป่าซาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งแรก 
-:- ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 1 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เขตเลือกตั้งที่ 2 
เตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) การแยกกักตัวในชุมชน ตำบลแม่แรง .
ประชุมการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลแม่แรง (องค์กรสาธารณประโยชน์)
กองทุนบุญผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายทา เทพวงศ์ อายุ 95 ปี
ประชุมชี้แจงโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัยภาคเหนือ ปี 2564-2565
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคตำบลแม่แรง (ศปก.ต.แม่แรง) เพื่อร่วมพิจารณาจัดหาสถานที่กักตัว Community Quarantine
พิธีอันเชิญยอดฉัตรขึ้นสู่ยอดมณฑปหลวงพ่อทันใจ โดยมีพระครูพิลาศธรรมวินิต เจ้าอาวาสวัดป่าเหียง(กองงาม)
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าลานฯ พร้อมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดดอนน้อย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)พร้อมขยายผิวจราจรซอยหน้าวัดกองงาม หมูที่ 1 -บ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 (ทางไปสนามกีฬา)โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)ฃ่วง กม.0+060.00 - 0+ 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการต่อเติมลานวัฒนธรรมวัดกอม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 393.75 ตารางเมตร โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการจัดการศูนย์การบริหารจัดการขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ เทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2563) 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลแม่แรง
หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1
อนุสรณ์สถานสี่ครูบา หมู่ที่ 1
ทะเบียนคุมภูมิปัญญา เพิ่มเติ่ม
ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่นของตำบลแม่แรง
ผลิตภัณฑ์ตุงกระดาษปี๋ใหม่เมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร