ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,718
เดือนที่แล้ว
2,780
ปีนี้
30,856
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
127,217
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารอบการประเมินรอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเกียรติบัตรได้สนับสนุนเป็นเครื่อข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
-:- คำสั่ง เทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแม่แรง 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ประกาศรายชื่อผู้พิการ ที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านฯ 
เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ชุดใหญ่) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุน
เทศบาลตำบลแม่แรง มอบป้ายรับรองร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
วิทยาลัยการปกครอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ชุมชนป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง
เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลแม่แรง ส่งมอบการก่อสร้างห้องน้ำใหม่ ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรง
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 9 จำนวน 3 สาย ขนาดกว้่างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 473 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างขยายเขตท่อ พีวีซี ส่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด ศก.6นิ้ว ภายในหมูู่บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ความยาวรวม 640 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางผ่านบ้านลุงโรจน์ บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 และสายบ้านฮ่อง ซอย 1 (บ้านกองงาม ซอย13/1) หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย สร้างผนังกันดิน สร้างทางเดินรอบสระน้ำ ก่อสร้างจุดพักผ่อน และปรับปรุงระบบแสงสว่าง และป้ายสถานที่ เทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีประกวด 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แรง โดยก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรั้วเหล็ก ยาวรวม 102.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แรง โดยก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรั้วเหล็ก ยาวรวม 102.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) จำนวน 27 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) จำนวน 27 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอแสฟัสท์ติกคอนกรีค (Over Lay ) จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 -มีนาคม พ.ศ.2563) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แรง หมู่ที่ 2 (บ้านปุ่ง) กองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์(e-bidding) 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลแม่แรง
หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1
อนุสรณ์สถานสี่ครูบา หมู่ที่ 1
ทะเบียนคุมภูมิปัญญา เพิ่มเติ่ม
ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่นของตำบลแม่แรง
ผลิตภัณฑ์ตุงกระดาษปี๋ใหม่เมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร