ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
5,850
เดือนที่แล้ว
5,850
ปีนี้
12,690
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
231,915
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่แรง

 

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ก้าวนำหัตถกรรมสิ่งทอ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

1.ตำบลแม่แรงมีการคมนาคมที่สะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบ

2.ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ตำบลแม่แรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม และผลผลิตทางการเกษตร

5.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ต้นไม้เขียวขจี  ปราศจากปัญหาขยะ เป็นเมืองน่าอยู่

6.ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

 

พันธกิจ

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

 • การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
 • การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
 • การปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
 • การจัดทำผังเมือง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

 • การส่งเสริมอาชีพ
 • การพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม
 • การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 • การส่งเสริมการศึกษา
 • การส่งเสริมการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุข
 • ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 • การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิ์ภาพของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • พัฒนาสินค้าหัตถกรรมและสิ่งทอ
 • การส่งเสริมการค้าและการจัดระเบียบการค้า
 • การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาสินค้าการเกษตรและการส่งเสริมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

 • การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

 • การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 • การส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกกระบวนการ