ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่แรง

 

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ก้าวนำหัตถกรรมสิ่งทอ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

1.ตำบลแม่แรงมีการคมนาคมที่สะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบ

2.ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ตำบลแม่แรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม และผลผลิตทางการเกษตร

5.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ต้นไม้เขียวขจี  ปราศจากปัญหาขยะ เป็นเมืองน่าอยู่

6.ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

 

พันธกิจ

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และคุณภาพชีวิต

3. พัฒนาการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพและรายได้     
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

กลยุทธ์

 1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในตำบลแม่แรง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านอาชีพและรายได้

เป้าประสงค์

 1. การบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรง
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลแม่แรง

ตัวชี้วัด

 1. พื้นที่ทำการเกษตรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 2. รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

 1. ส่งเสริมการจัดหาตลาดผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร
 2. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 3. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

 1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
 2. ส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตำบลให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการลงทุน
 4. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

 1. ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. จำนวนสถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

 1. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นทุกปี
 2. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการแบบมืออาชีพ

กลยุทธ์

 1. จัดกิจกรรม/สนับสนุน ฟื้นฟูส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 2. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ

เป้าประสงค์

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

 1. เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการได้รับสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

 1. เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับสวัสดิการสังคมช่วยเหลือเพิ่มขึ้นทุกปี

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

เป้าประสงค์

 1. ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี
 2. ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
 3. การส่งเสริมการกีฬา

ตัวชี้วัด

 1. ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้น
 2. จำนวนกิจกรรม/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านกีฬา เพิ่มขึ้น
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

 1. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 3. สร้างจิตสำนึก คุ้มครอง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
 4. จัดหาวิธีการกำจัดขยะในตำบลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

กลยุทธ์

 1. การเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า
 2. การสร้างความสมดุลการเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. การเสริมสร้างสุขภาพด้านกีฬา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย

เป้าประสงค์

 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในชุมชน
 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 3. การบริหารจัดการตามนโยบายภาครัฐ

ตัวชี้วัด

 1. ชุมชน/หมู่บ้าน มีกิจกรรมประชาธิปไตย
 2. ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย ไม่ถึงขั้นวิกฤต
 3. จำนวนโครงการในการบริหารจัดการตามนโยบายภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย

 1. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
 2. ให้ความรู้แก่ประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย และนโยบายภาครัฐ

กลยุทธ์

 1. ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. ดำเนินการรณรงค์หลักการประชาธิปไตยและนโยบายภาครัฐ