ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

๑. ที่ตั้ง

         ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๒๐
เทศบาลตำบลแม่แรง เดิมเป็นสภาตำบลแม่แรง และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยมีผลบังคับตั้งวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

      

       ต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่แรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล มีผลตั้งแต่วันลงนามในประกาศ คือ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

 

คำบรรยายแนวเขต
เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
ลงวันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 


       หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบลำเหมืองน้ำออกรูหนองเงือก กับลำเหมืองไก่ดำ ซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๒ สายป่าซาง – หนองดู่ กิโลเมตรที่ ๔ + ๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง ๓๕๐ เมตร บริเวณพิกัด MA ๙๐๓๔๗๖

 

ด้านทิศเหนือ

    - จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองไก่ดำ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งที่จุดบรรจบลำเหมือง ไก่ดำกับลำเหมืองสีไก่ดำ บริเวณพิกัด MA ๙๐๖๔๗๒ รวมระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร


    - จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสีไก่ดำ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งที่จุดสิ้นสุดลำเหมืองสีไก่ดำ บรรจบกับลำเหมืองดอนขี้แฮด บริเวณพิกัด MA ๙๑๑๔๗๔ รวมระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร

 

ด้านทิศตะวันออก


      - จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองดอนขี้แฮดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๒ สายป่าซาง – หนองดู่ กิโลเมตรที่ ๒ + ๓๕๐ เมตร และตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองดอนขี้แฮด ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งที่จุดบรรจบลำเหมืองดอนขี้แฮด กับลำเหมืองปู่เต้ง บริเวณพิกัด MA ๙๓๓๔๔๘ รวมระยะทางประมาณ ๔,๒๐๐ เมตร

      - จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่แรง กับตำบลม่วงน้อย ไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทุ่งนา ตรงไปตัดผ่านถนนสายสะปุ๋ง – บวกบอน กิโลเมตรที่ ๕๘๐ เมตร ตรงไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทุ่งนา ตัดผ่านถนนสายสะปุ๋ง – หนองเงือก กิโลเมตรที่ ๑ + ๐๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่จุดบรรจบ ลำเหมืองจ้าย ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ลำเหมืองจ้าย บริเวณพิกัด MA ๙๒๖๔๓๒ รวมระยะทางประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร
ด้านทิศใต้

       - จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่แรงกับตำบลมะกอก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทุ่งนา ตัดผ่านถนนสายมะกอก – หนองเงือก กิโลเมตรที่ ๒ + ๐๐๐ เมตร เลียบตามแนวรั้วป่าช้าเหนือบ้านหนองเงือก ตัดผ่านทุ่งนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบลำเหมืองสองแคว ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำเหมือง สองแคว บริเวณพิกัด MA ๙๐๔๔๒๗ รวมระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

 

ด้านทิศตะวันตก

       - จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสองแคว ตัดผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนสายหนองเงือก – สารภีชัย กิโลเมตรที่ ๘๐๐ เมตร ตรงไป ตัดผ่าน ทุ่งนา ตัดผ่านถนนสายหนองเงือก – ไร่ดง กิโลเมตรที่ ๑ + ๗๐๐ เมตร ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทุ่งนา ตัดผ่านถนน ดอนหลวง – ร่องห้า กิโลเมตรที่ ๕ + ๑๕๐ เมตร ตรงไปตัดผ่านทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบลำเหมืองน้ำออกรู หนองเงือก บริเวณพิกัด MA ๘๘๔๕๑ รวมระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร

      - จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองหนองออกรูหนองเงือก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๒ สายป่าซาง – หนองดู่ กิโลเมตรที่ ๔ + ๙๓๐ เมตร ตรงไปสิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด MA ๙๐๓๔๗๖ รวมระยะทางประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร

 

ตำบลแม่แรงมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซาง ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตการติดต่อ ดังนี้
  - ทิศเหนือ      ติดต่อกับ ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  - ทิศใต้         ติดต่อกับ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าซางและตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

เนื้อที่
  เนื้อที่ ๑๖.๑๙๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐,๑๑๙ ไร่ ๑ งาน

 

ภูมิประเทศ
   เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตร
จำนวนหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน
ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านกองงาม
หมู่ที่ ๒ บ้านแม่แรง
หมู่ที่ ๓ บ้านต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนตอง
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเงือก
หมู่ที่ ๖ บ้านป่าข่า
หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหลวง
หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเบาะ
หมู่ที่ ๙ บ้านดอนน้อย
หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าบุก
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันกอดู่

 

จำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ครัวเรือน /หลังคา

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

๑๐

๑๑

๗๗

บ้านกองงาม

บ้านแม่แรง

บ้านต้นผึ้ง

บ้านดอนตอง

บ้านหนองเงือก

บ้านป่าข่า

บ้านดอนหลวง

บ้านป่าเบาะ

บ้านดอนน้อย

บ้านป่าบุก

บ้านสันกอดู่

ทะเบียนบ้านกลาง

๔๒๘

๓๓๑

๑๙๓

๔๔๒

๗๖๐

๘๐

๓๔๙

๓๐๔

๑๖๒

๑๓๓

๑๖๑

๔๖๒

๓๓๙

๒๐๑

๔๒๓

๘๒๑

๘๘

๓๗๐

๓๗๐

๑๘๖

๑๗๓

๑๗๘

๘๙๐

๖๕๐

๓๙๔

๘๖๕

๑,๕๘๑

๑๖๘

๗๑๙

๖๗๔

๓๔๘

๓๐๖

๓๓๙

๓๔๘

๒๕๘

๑๒๓

๓๑๘

๖๓๖

๖๐

๓๔๖

๒๗๓

๑๔๕

๑๐๕

๑๓๓

 

รวม

๓,๓๒๖

๓,๖๑๖

๖,๙๔๒

๒,๗๔๖

ข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖