ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
ลำดับรายการวันที่
1พรบ.เทศบาล29 มิ.ย. 2566
2พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร29 มิ.ย. 2566
3พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา29 มิ.ย. 2566
4พรบ.สภาตำบลและองค์กำรบริหารส่วนตำบล29 มิ.ย. 2566
5พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด29 มิ.ย. 2566
6พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.254320 เม.ย. 2566
7พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256020 เม.ย. 2566
8พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256220 เม.ย. 2566
9พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.253520 เม.ย. 2566
10พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254020 เม.ย. 2566
11พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252220 เม.ย. 2566
12พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253920 เม.ย. 2566
13พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.252220 เม.ย. 2566
14พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.249920 เม.ย. 2566
15พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.254620 เม.ย. 2566
16พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256220 เม.ย. 2566
17พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.253520 เม.ย. 2566
18พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254220 เม.ย. 2566
19พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.255020 เม.ย. 2566
20พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.253420 เม.ย. 2566

1 2   >>  >|