ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
991
เดือนที่แล้ว
2,259
ปีนี้
53,121
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
92,491
ไอพี ของคุณ
34.238.192.150


เวลา 07.00น. ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมทำบุญโครงการปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดป่าเหียง กองงาม หมู่ที่ 1

11 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลแม่แรง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง และเวลา 13.30น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต7 ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก โดยมีนายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ ณ วัดป่าบุก

 
08 พฤศจิกายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลและนายพรชัย จาชัย นักจัดการงานทั่วไป เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลแม่แรง เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ประเภทโดดเด่น ได้รับเงินรางวัล 820,000 บาท ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

31 ตุลาคม 2562

กองคลัง(งานจัดเก็บรายได้) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ทั้ง 50 แห่ง จัดการประชุมวิชาการ การจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน มาให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

29 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง เชิญกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประธานแม่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อหารือและขอรับฟังความคิดเห็นในการจัดเตรียมโครงการกีฬาตำบลแม่แรงต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยสรุปมีมติในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรงดการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาฯปี 62 เนื่องจากในเดือนธันวาคม มีกิจกรรมในชุมชนหลายกิจกรรม จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ

 
29 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 น. นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

28 ตุลาคม 2562

เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นประธานประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรพรตนิวิฐ (อำพล อมรปญฺโญ) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่แรง ณ ศาลาการเปรียญวัดแม่แรง ซึ่งนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ได้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีกำหนดทำพิธีทางศาสนา ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม พ.ศ.2562 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดแม่แรง

28 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 น. นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการประชุมระเบียบวาระเรื่อง เสนอพิจารณาการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,422,600 บาท ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง

25 ตุลาคม 2562

เวลา 06.00น. ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอป่าซาง และเวลา 18.00 น. ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง

 
23 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล(รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) และครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพิธีลงเสาเอก สร้างอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีพระใบฎีกาถนอม ถิรสํวโร เจ้าอาวาสวัดแม่แรง เป็นประธานเจริญพิธีกรรม และเวลา 10.00น. ร่วมต้อนรับคณะสงฆ์ ในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ในการเรียนรู้ชุมชนบ้านป่าบุก ณ วัดป่าบุก

 
22 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าเหียง (กองงาม) โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรม

22 ตุลาคม 2562

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม.ควบคุมโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกบ้านหนองเงือก ม.5 และบ้านหนองกาลาก ม.4

21 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้าน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ให้กับหมู่บ้านหนองเงือก ม.5 โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบ และนายปิติพงศ์ ปันเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหนองเงือก เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

 
21 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับ กศน.ตำบลแม่แรง จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งสมทบทุนสร้างอาคารเรียน กศน.ตำบลแม่แรง ดอนน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 DN MINI MARATHON 2020 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

21 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง ได้รับเกียรติคุณบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขสัปปายะด้วยวิถี 5 ส. จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 จากพระเทพรัตนนายก(เจ้าคณะจังหวัดลำพูน) โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกรัฐมนตรีตำบลแม่แรง เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันที่ 20 ต.ค. 2562

20 ตุลาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (213 รายการ)