ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
555
เดือนที่แล้ว
2,304
ปีนี้
20,623
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
116,984
ไอพี ของคุณ
35.168.112.145


กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

19 มิถุนายน 2563

 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมกับ สมาชิกชมรม อสม. ตำบลแม่แรง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่แรง รพ.สต.บ้านดอนหลวง กำหนดจัดชุดปฏิบัติการ “ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ด้วยการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และใช้สารเคมีทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 26 มิถุนายน 2563

16 มิถุนายน 2563

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน มอบนมผงและถุงยังชีพ ช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรง
.
นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นผู้แทนส่งมอบนมผงและถุงยังชีพให้กับครอบครัวยากจน ที่มีเด็กอายุ 1-3 ปี และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

10 มิถุนายน 2563


นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง และพี่น้องประชาชนบ้านป่าเบาะ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ “ชุมชนป่าเบาะ หมู่ 8 ไม่เผา ไม่ทิ้ง ลดมลพิษ ชีวิตเปี่ยมสุข” เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำ และชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของชุมชนป่าเบาะ เทศบาลตำบลแม่แรง ก่อนลงพื้นที่ติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขยะกินได้ การบันทึกข้อมูลปริมาณขยะ ปฏิทินกินยา ขยะรีไซเคิลสร้างอาหาร สวนพอเพียง และสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นี้

09 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง มอบอุปกรณ์ที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ ให้แก่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลแม่แรง และจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

 
04 มิถุนายน 2563

เทศบาลตําบลแม่แรง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอธิชา แก้วพิงค์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ที่ได้รับโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานจากเทศบาลตำบลแม่แรงเดินทางไปส่ง และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอธิชา แก้วพิงค์ ในครั้งนี้ด้วย

02 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำสุนัขและแมวของท่าน "เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลแม่แรง ในระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2563

01 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประชุมการคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่แรง โดยมีนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแมแ่รง

29 พฤษภาคม 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ในโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก

28 พฤษภาคม 2563

นวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ในโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

28 พฤษภาคม 2563

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตอบข้อกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล และรายงานเรื่องต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่แรง ให้ที่ประชุมทราบ

 
22 พฤษภาคม 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุม "คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19" โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า ในการตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรง

21 พฤษภาคม 2563

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมการประชุมปรึกษาหารือกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร on tour) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง ภูมิสังคม ภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายธวัชชัย พัฒนปาลี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ 8 อำเภอ ผู้ประสานงานชุมชนคุณธรรมฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ข้อมูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

21 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลฯ นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตำบลแม่แรง

01 พฤษภาคม 2563

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ได้รับมอบหมายจาก นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
.
ในการนี้ ที่ประชุมยังได้ส่งมอบ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะก้าวหน้าจังหวัดลำพูน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนหลวง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 
29 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (280 รายการ)