ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
691
เดือนที่แล้ว
1,502
ปีนี้
44,845
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
84,215
ไอพี ของคุณ
54.211.135.32


11 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล ,นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัมนา "success of waste separation-chage for good:ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ" ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

11 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แรง รุ่นที่3 จัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา โดยได้อาราธนานิมนต์ ท่านพระครูวิมลสุตราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดดอนน้อย มาเป็นพระวิทยากร ในหัวข้อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีความสุข และการฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

11 กรกฎาคม 2562

9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม "รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้วทุกวันพุธ (GREEN DAY) และงดใช้หลอดพลาสติก" ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2562

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฏหมายเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้การต้อนรับคณะประเมินภายนอก จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจประเมินโครงการติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านเป้าหมายเกี่ยวกับการใช้ถังขยะเปียก ได้แก่ หมู่บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

08 กรกฎาคม 2562

4 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่แรงให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.)ด้านการบริหารจัดการ 2.)ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.)ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.)ด้านการบริการสาธารณะ 5.)ด้านธรรมาภิบาล

04 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาล ในการสร้างความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดและพัฒนาตนเอง จัดโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

03 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญ งานประเพณีสรงน้ำพระแก้วมรกต , พระธาตุเจดีย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองเงือก ณ วัดหนองเงือก

01 กรกฎาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ในการฝึกอบรมได้เชิญนายโกสินทร์ นิยะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ เฮือนดาหลา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

29 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

27 มิถุนายน 2562

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่แรง จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่เด็กนักเรียนในตำบลแม่แรง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทั้งยังสามารถช่วยกันดูแลพื้นที่ในชุมชน ให้ปลอดจากสาธารณภัยได้มากยิ่งขึ้น โดยมี นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

27 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

27 มิถุนายน 2562

เริ่มแล้ววันแรก "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 3" โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้กล่าวเปิดกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 โดยวันแรกได้จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิธีผูกข้อมือต้อนรับน้องใหม่ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นพี่เป็นผู้ผูกให้ สร้างความประทับใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

27 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญ งานประเพณีสรงน้ำกู่ครูบาอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเหียง ณ ลานบุญสนามกีฬากลางบ้านกองงาม

26 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ด้วย เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

26 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (141 รายการ)