ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,799
เดือนที่แล้ว
2,723
ปีนี้
27,157
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
123,518
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47


 เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ "รวมไทยสร้างชาติ" ในการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ "การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ" พร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารราชการของรัฐบาล "รวมไทยสร้างชาติ" จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทย และรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

28 สิงหาคม 2563

โครงการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ของ สถานีตำรวจภูธรป่าซาง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เมื่อเวลา 09.30 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมกับชุมชนบ้านดอนตอง ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ การตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ของ สถานีตำรวจภูธรป่าซาง ซึ่งหมู่บ้านดอนตองได้รับการตัดสินให้เป็นตัวแทน จ.ลำพูน เข้าประกวดในระดับภาค ณ ลานกิจกรรม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนตอง

27 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษ เปิดการอบรม “โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563” โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการโรงอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างปลอดภัย เข้าใจหลักเกณฑ์การตรวจสถานประกอบการทางกายภาพและชีวภาพ มีการรับรองร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety รวมถึง เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

27 สิงหาคม 2563

การประชุมระดมความคิดเห็นปรชาชน ครั้งที่1 "โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง และกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่แรง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นปรชาชน ครั้งที่1 "โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกิดการมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซางร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อที่จะใช้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ต่อไป

26 สิงหาคม 2563

สภาเทศบาลตำบลแม่แรง เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นรับหลักการ และญัตติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตอบข้อกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล และรายงานเรื่องต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่แรง ให้ที่ประชุมทราบ

26 สิงหาคม 2563

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเทศบาลตำบลแม่แรง "รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย",เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้ารับรางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย" จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบรางวัล ในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดสู่ความยั่งยืน",เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้ารับรางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดสู่ความยั่งยืน โดนได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2563" จากจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบรางวัล ในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

25 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) นำโดย ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2563 พร้อมตรวจสอบเอกสารผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

24 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานนำเสนอผลงาน โครงการศึกษาวิจัยและสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของชาวไทยอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษ เปิดงานนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยและสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของชาวไทยอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน” โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อศึกษาวิจัย สืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอง เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่แรง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอง ตำบลแม่แรง เผยแพร่ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป โดยมี น.ส.ธิตินัดดา จินาจันทร์ และ น.ส.อมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยในประเด็น “ประวัติศาสตร์ชุมชน” ประวัตศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะ เรื่องเล่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ โบราณสถาน ศาสนสถานที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชุมชน “ประเพณีวิถีชีวิตของชุมชน” ประเพณีสำคัญของชาวไทยอง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยอง วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต “ศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชุมชน” อาทิ การทอผ้าฝ้าย การทำผ้ามัดย้อม การทำเครื่องจักรสาน และมีนักวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา อ.สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.แสวง มาละแซม นักวิชาการชาวยอง ผู้เขียนหนังสือ คนยองย้ายแผ่นดิน : การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ.2348-2445) ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

20 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการธรรมสัญจรสู่ประชาชนตำบลแม่แรง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรสู่ประชาชนตำบลแม่แรง ประจำปี 2563 จัดโดยคณะสงฆ์ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่แรง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะศรัทธาประชาชนตำบลแม่แรง จัดขึ้น ณ วัดป่าบุก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
18 สิงหาคม 2563

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คนที่ 1 พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ,นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 และร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

12 สิงหาคม 2563

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง

12 สิงหาคม 2563

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านสันกอดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นางสาวรวีนันท์ ป๋าป่าสัก ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านสันกอดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านแม่แรง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมได้กำชับผู้รับเหมา ให้ดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลแม่แรงต่อไป

11 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่แรง รพ.สต.บ้านดอนหลวง สมาชิกชมรม อสม. ตำบลแม่แรง จัดชุดปฏิบัติการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และใช้สารเคมีทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เล,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่แรง รพ.สต.บ้านดอนหลวง สมาชิกชมรม อสม. ตำบลแม่แรง จัดชุดปฏิบัติการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และใช้สารเคมีทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองเงือก และหมู่ 8 บ้านป่าเบาะ

07 สิงหาคม 2563

ขอต้อนรับพนักงานใหม่ สู่ครอบครัวเทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ได้รับมอบหมายจาก นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับ “นายบรรดาศักดิ์ เมืองมา” ในโอกาสโอนย้ายจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม อ.เมือง จ.ลำพูน เข้ารับตำแหน่ง “นิติกรปฏิบัติการ” เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

03 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (315 รายการ)