ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,251
เดือนที่แล้ว
3,822
ปีนี้
2,251
ปีที่แล้ว
38,299
ทั้งหมด
173,304
ไอพี ของคุณ
54.225.48.56
1
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายถนัด กาสุยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในหัวข้อการศึกษาดูงานการจัดการขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูนที่วางไว้ ณ ชุมชนบ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง

17 พฤศจิกายน 2564

โครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอป่าซาง ในการลงพื้นที่ตำบลแม่แรง เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองเงือก ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสนธิ พิริยาสัยสันติ ประธานสภาเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ โครงการนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอป่าซาง ในการลงพื้นที่ตำบลแม่แรง เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองเงือก ชมสาธิตการผลิตรองเท้าจาวยอง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ และกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบลานหน้าวัดหนองเงือก เพื่อขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ต่อไป

17 พฤศจิกายน 2564

"โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น",เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อนุมัติให้กรมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อละภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง คนละ 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน
โดยผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ทั้ง 2 แห่ง มีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 44 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่แรง
15 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแม่แรง,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่แรง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะกรรมการกองทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการเงิน แผนงานโครงการ และขอรับความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการรับเงินการจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนฯ ตลอดจน ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของกองทุน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

09 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายพูลชัย ยาวิละ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

04 พฤศจิกายน 2564

มอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรในสังกัดฯ ที่ร่วมปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา”,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายพูลชัย ยาวิละ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ผู้ปฏิญาณตนในการงดเหล้าเข้าพรรษาครบ 3 เดือน ภายใต้โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจน เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

04 พฤศจิกายน 2564

หมู่บ้านป่าบุก คว้ารางวัล ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะที่ยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม โครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 .,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย น.ส.ระเบียบ ภูผา ผอ.กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมฯ นายสินชัย เทียนศิริ ผอ.สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) หมู่บ้านป่าบุก และมอบรางวัล ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะที่ยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ให้กับหมู่บ้านป่าบุก โดยมี พระสมุห์ณัฐธีร์ สุขวฑฺฒโก นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ

02 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลแม่แรง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางสายตา ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านฯ ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองเงือก,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสนธิ พิริยาสัยสันติ ประธานสภาเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองทุนบุญผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ แก่ นางบัวทอน กัลยาณี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา ราษฎรบ้านเลขที่ 203 หมู่ 2 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง หลังประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา

01 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตําบลแม่แรง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้านพักอาศัย) และเกิดความเสียหายภายในบ้านพักอาศัย บ้านเลขที่203 ม.5 ตำบลแม่แรง และพิจารณาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยยากไร้ ในเขตตำบลแม่แรงที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือ รถพยาบาลฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมจำนวน 3 ราย

01 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลแม่แรง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง โดยนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลแม่แรง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๗ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

29 ตุลาคม 2564

นำน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก นางรัชนี จันทะวัง นางสาวศุภลักษณ์ แสงผึ้ง ราษฎรพื้นที่หมู่ 3 ตำบลแม่แรง ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 125 แพ็ค (1,500 ขวด),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง นำน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก นางรัชนี จันทะวัง นางสาวศุภลักษณ์ แสงผึ้ง ราษฎรพื้นที่หมู่ 3 ตำบลแม่แรง ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 125 แพ็ค (1,500 ขวด) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม, ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ต่อไป

27 ตุลาคม 2564

 เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐),เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๗ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

26 ตุลาคม 2564

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่อำไพ ปาจีคำ ,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่อำไพ ปาจีคำ (สิริอายุ 76 ปี) มารดาของ น.ส.อุไรวรรณ ปาจีคำ (หน่อย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 88 ม.1 ต.แม่แรง และมีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม ณ สุสานบ้านกองงาม ต่อไป

26 ตุลาคม 2564

 ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย แด่คุณพ่อแดง ทาแก้ว,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th

นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย แด่คุณพ่อแดง ทาแก้ว (สิริอายุ 64 ปี) บิดาของ น.ส.สุคนธ์ทิพย์ ทาแก้ว อดีตนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านแม่ตูบ อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และมีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม ณ สุสานบ้านแม่ตูบ ต่อไป

26 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่แรง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางสายตา ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านฯ ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองเงือก,เทศบาลตำบลแม่แรง,maerang.go.th
นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสนธิ พิริยาสัยสันติ ประธานสภาเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองทุนบุญผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ แก่ นางบัวทอน กัลยาณี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา ราษฎรบ้านเลขที่ 203 หมู่ 2 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง หลังประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
.
ในการนี้ คณะสงฆ์อำเภอป่าซาง โดยพระพุทธบาทพิทักษ์ (ชวลิต จารุวณโณ ป.ธ.4) เจ้าคณะอำเภอป่าซาง พร้อมพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอป่าซาง ได้ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนางบัวทอน ต่อไป
26 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 34  (503 รายการ)