ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
48,800
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,170
ไอพี ของคุณ
34.231.247.139


เวลา 09.30 น. นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลฯ ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

27 สิงหาคม 2562

เวลา 09.30น. นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาล ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาล เพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชน และพัฒนาตำบลแม่แรง ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

26 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดอบรมโครงการสำรวจ ตรวจ แนะนำสถานประกอบการ ประจำปี 2562 แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในตำบลแม่แรง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข, การปฎิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งชี้แจงการออกสำรวจ ตรวจประเมิน สถานประกอบ แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ และในวันดังกล่าวเทศบาลยังได้จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม "รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก" ระหว่าง เทศบาลตำบลแม่แรง กับ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่แรง ,ประธานสภาเทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

 
23 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการใช้สื่อไอที รู้เท่าทันเทคโลยีอย่างถูกต้อง เรียนรู้การใช้เฟสบุ๊ค/ไลน์/สื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกวิธี โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซางและเจ้าหน้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่แรง ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

22 สิงหาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 4 ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแม่แรง และได้เยี่ยมชมบ้านยองหนองเงือก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองเงือก พิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง

22 สิงหาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนางรักสุดฤทัย ไชยวงษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ร่วมออกรายการเสียงตามสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้กับประชาชนในตำบลแม่แรง และผู้ที่จะต้องเสียภาษี โดยได้ออกอากาศผ่านเสียงตามสายเทศบาล ณ ห้องกระจายเสียงเทศบาลตำบลแม่แรง

21 สิงหาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก

16 สิงหาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กวัย 2-5 ปีจัดโดยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

16 สิงหาคม 2562

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ชุมชนปลอดขยะบ้านป่าบุก เป็นคณะศึกษาดูงานลำดับที่ 260

16 สิงหาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง

12 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล และคณะกรรมการบริหารกองทุนสปสช. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

09 สิงหาคม 2562

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ในเรื่องโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย "กินถูก สุขภาพดี" โดยเชิญวิทยากรคุณจันทรัตน์ นาคทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณจำเรียง อุตสาหวรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลลำพูน มาให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

08 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรป่าซาง , โรงพยาบาลป่าซาง และเทศบาลตำบลม่วงน้อย จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุทางถนนรายใหญ่ ณ ตู้ยามสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

08 สิงหาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ให้การต้อนรับคณะวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้และการถอดบทเรียนชุมชนเรียนรู้แห่งการปลอดการเผา จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ชุมชนปลอดขยะบ้านป่าบุก เป็นคณะศึกษาดูงานลำดับที่ 259

08 สิงหาคม 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ,นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ,คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,ตัวแทนองค์กรชุมชนในตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรง ได้ผ่านเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกลาง 1 ใน 15 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้ารอบ ประเภทโดดเด่น โดยนำเสนอโครงการตำบลแม่แรงมุ่งสู่ชมชุนปลอดขยะอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการขยะบนวิถีพอเพียง ของเทศบาลตำบลแม่แรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก

02 สิงหาคม 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 12  (177 รายการ)