ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
48,800
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,170
ไอพี ของคุณ
34.231.247.139


นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

27 มิถุนายน 2562

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่แรง จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่เด็กนักเรียนในตำบลแม่แรง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทั้งยังสามารถช่วยกันดูแลพื้นที่ในชุมชน ให้ปลอดจากสาธารณภัยได้มากยิ่งขึ้น โดยมี นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

27 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

27 มิถุนายน 2562

เริ่มแล้ววันแรก "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 3" โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ได้กล่าวเปิดกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 โดยวันแรกได้จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิธีผูกข้อมือต้อนรับน้องใหม่ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นพี่เป็นผู้ผูกให้ สร้างความประทับใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

27 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญ งานประเพณีสรงน้ำกู่ครูบาอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเหียง ณ ลานบุญสนามกีฬากลางบ้านกองงาม

26 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ด้วย เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

26 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการแผนฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง แผนบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว และแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลเมืองน่าน "รางวัล ASEAN Clean Tourist City Standard" มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน วันที่ 21 มิ.ย. 62

21 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการแผนฯ เข้ารับการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน วันที่ 20 มิ.ย. 62

20 มิถุนายน 2562

วันที่14 มิ.ย. 62 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ Look at home Lamphun ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

14 มิถุนายน 2562

13 มิถุนายน 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง ในการจัดการประชุมสภากาแฟอำเภอป่าซาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธาน เพื่อให้ส่วนราชการร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้พบปะพูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้ได้รับทราบ ณ เทศบาลตำบลแม่แรง

13 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 น. งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

13 มิถุนายน 2562

นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ชุมชนปลอดขยะบ้านป่าบุก โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ให้การต้อนรับคณะ

13 มิถุนายน 2562

10 มิถุนายน 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ชุมชนปลอดขยะบ้านป่าบุก โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ให้การต้อนรับคณะ

10 มิถุนายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ประจำปี 2562 รุ่นที่2 โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้สำเร็จการศึกษาเตรียมความพร้อมหลักสูตร ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลแม่แรง จำนวน 45 คน 2.ผู้สำเร็จตามหลักสูตรร.ร.ผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 2 จำนวน 31 คน จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง

06 มิถุนายน 2562

5 มิถุนายน 2562 นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล ,นางอัมภา บุญอุประ ที่ปรึกษานายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่แรง ต้อนรับคณะดูงานโครงการอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 3 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลแม่แรง และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ณ ชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก ,เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านหนองเงือก และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านดอนหลวง

05 มิถุนายน 2562

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 12  (177 รายการ)