ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,705
เดือนที่แล้ว
2,568
ปีนี้
1,705
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
98,066
ไอพี ของคุณ
3.233.219.101
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่แรง

 

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ก้าวนำหัตถกรรมสิ่งทอ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

1.ตำบลแม่แรงมีการคมนาคมที่สะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบ

2.ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ตำบลแม่แรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม และผลผลิตทางการเกษตร

5.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ต้นไม้เขียวขจี  ปราศจากปัญหาขยะ เป็นเมืองน่าอยู่

6.ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และคุณภาพชีวิต
  3. พัฒนาการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  5. พัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ