ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
691
เดือนที่แล้ว
1,502
ปีนี้
44,845
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
84,215
ไอพี ของคุณ
54.211.135.32
ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๒. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
๓. การปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
๔. การจัดทำผังเมือง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๕. การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมอาชีพ
๒. การพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม
๓. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๔. การส่งเสริมการศึกษา
๕. การส่งเสริมการสาธารณสุข

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. การป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุข
๓. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิภาพของชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. พัฒนาสินค้าหัตถกรรมและสิ่งทอ
๓. การส่งเสริมการค้าและการจัดระเบียบการค้า
๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาสินค้าการเกษตรและการส่งเสริมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อง
แนวทางการพัฒนา
๑. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. การสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๑. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกกระบวนการ