ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,978
เดือนที่แล้ว
2,929
ปีนี้
15,441
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
148,195
ไอพี ของคุณ
18.204.2.146
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้นจึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและ

ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยระโยชน์ ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่

(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำ ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีระสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

1. ข้อเท็จจริง

1.1 ในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้นำผลที่ได้จากการประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระดับภาค การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากภาคี การพัฒนา การประชุมประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.) พิจารณาต่อไป

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.) ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 9 คณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดำเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลต่อไป

2. รูปแบบ เค้าโครงเบื้องต้น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

2.1 รูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

- หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

- สาระสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ

- สถานะของประเทศด้านต่างๆ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ)

- บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งภายในและภายนอก

- การวิเคราะห์สถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทาย)

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม

- สรุปย่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

- เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จรายยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และที่สามารถแปลงไปสู่แนวทางดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้

- กำหนดแนวทางดำเนินการที่มีความสำคัญสูงที่ต้องผลักดันสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 

2. รูปแบบ เค้าโครงเบื้องต้น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

2.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)

พัฒนาการประเทศไทย 4.0 หลายประเทศกำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษกำลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศโมเดล Made in China 2025 ส่วนอินเดียกำลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น

ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้าเครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปี

เหตุผลสำคัญเพราะ

1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน

2. ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง

3. แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาส

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด้วยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่กำลังเผชิญ คือ

1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)

2. กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap)

3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)

ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy โดยมีฐานคิดหลัก คือ

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

 

ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

 

5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ประเทศไทย 4.0

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น

3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย

1) Productive Growth Engine เป้าหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่

2) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น  โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ แข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง

โดยสรุป ประเทศไทย 4.0

กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา ตลอดจน การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐ ที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก

หากยังคงยึดความคิดเดิม ๆ ปัญหาของการหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เราในฐานะต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศพร้อมแล้วหรือยังต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0

  

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถ ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อ สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนพัฒนาภาคเหนือ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์

2. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้

4. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ ป่าต้นน้ำ และปัญหาหมอกควัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

2. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ

4. สัดส่วนคนจนลดลง

5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น

6. พื้นที่ป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น

7. จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา

1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้แก่

(1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

(2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และ กำแพงเพชร

(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

(4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬาเพื่อการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน

โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

(1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ สะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

(2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจายประโยชน์ จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ นำมาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

(3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม กิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี

(4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ต่อเนื่องทั้งระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism

(5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล

2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่กลุ่มอาหาร และสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ส่งเสริมการนำมาใช้เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม

(2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค

(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้า หัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน

(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลัง ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

แนวทางการพัฒนา

1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนว ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC

2) พัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง หลายรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะ เร่งรัดการดำเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ รูปแบบของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคม ดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย (อำเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพื้นที่ รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่

3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ มนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ ธุรกิจใหญ่ได้

4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม ประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ เกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

แนวทางการพัฒนา

1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร ปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการ ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ำ ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้ผู้บริโภค

 2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่

(1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน

(2) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ คุณค่า ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืช และสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน

 3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า นำกากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

 4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิต แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

5) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน


ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

แนวทางการพัฒนา

1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและคนยากจน โดย ดำเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่าง ต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาด แคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท ในการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็น แหล่งดูดซับน้ำฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการ

บุกรุก ทำลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ

2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด นครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำต้นทุน

3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2565)

วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน “ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก”
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3%
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GPCP ภาพรวม

3. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน

วิสัยทัศน์ :  เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง

นิยามวิสัยทัศน์   “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลำพูนมีความสุขจากคุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี”

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม
1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
2.หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
-ตัวชี้วัดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดความสุข
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง

โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจาก
ดัชนีคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)
ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้นำเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต
(quality of life) ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development)
มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดลำพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

(1) ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
(2) การพัฒนาทุนมนุษย์
(3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม

- ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดลำพูนกำหนดประเด็นการพัฒนา จำนวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)
2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม(Cultural Experience  Destination)

5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน
                                   วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

“ลำพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก”

พันธกิจ “ลำพูน: เมืองแห่งความรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล
โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

3) พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. สินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีมาตรฐานสากล
 2. การพัฒนาเชิงพื้นที่บนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก เน้นการต่อยอดและยั่งยืน
 3. ความสมดุลของการพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

 

 

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา  เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้มามาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการ

กระจาย รายได้สู่ชุมชน

เป้าประสงค์

 1. ยกระดับวิสาหกิจ และผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
 2. ยกระดับผลผลิตภาคการเกษตร มุ่งสู่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากล ภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสามารถระดับสากล
 3. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าสินค้าทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 

แนวทางการพัฒนา   เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

 1. เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ทุกระดับภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี
 2. เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
 3. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 4. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดี
 5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชน
 7. เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่
 8. เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
 9. เร่งจัดการองค์ความรู้ด้านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในเชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา เพื่อให้จังหวัดลำพูนมีผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดที่มีมาตรฐานสูงเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต ลดต้นทุนค่าครองชีพ ลดต้นทุนการขนส่ง เน้นการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด

เป้าประสงค์

 1. เพื่อการพัฒนาผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาว
 2. เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองเก่าและย่านวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก
 3. เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน
 4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 5. เพื่อพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG’s)

 

1.5 แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน                             

วิสัยทัศน์อําเภอป่าซาง

“ป่าซางแหล่งอารยธรรมโบราณ ผสานเกษตรกรรมคุณภาพ
มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานชีวิตพอเพียง”

พันธกิจ

 1. พัฒนาเมืองป่าซางให้เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ
  2. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพ
  3. พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
  ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์รวม

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนาเชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข บนพื้นฐานชีวิตพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

                   และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สู่เมืองเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์และ

                    ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำ

                   แบบบูรณาการ

 

 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่แรง

     “ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก้าวนำหัตถกรรมสิ่งทอ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”            

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ตำบลแม่แรงมีการคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบ
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์ ได้รับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ตำบลแม่แรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม และผลผลิตทางการเกษตร
 5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ต้นไม้เขียวขจี ปราศจากปัญหาขยะ   เป็นเมืองน่าอยู่
 6. ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

ฯลฯ

          2.2 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย               4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ

 1. ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 2. ปรับปรุง พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 3. ปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 4. ก่อสร้างปรับปรุง อาคารสถานที่สาธารณะ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. เพื่อให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
 5. เพื่อเป็นทางระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ำหลาก
 6. เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
 7. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 8. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
 9. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง
 10. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
 11. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำอย่าง

     เพียงพอ

 1. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

ฯลฯ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 1. ลำเหมือง ลำคลอง และทางระบายน้ำสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
 3. ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
 4. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
 5. ก่อสร้างทางระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วมขัง
 6. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
 7. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
 8. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
 9. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
 10. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
 11. แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
 12. ประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค

 


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

-          จำนวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ

-          จำนวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

-          สะพานได้รับการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ไม่เป็นอันตราย

-          จำนวนท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ยามฤดูน้ำหลาก

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

-          จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง

-          ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย

-          จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

-          จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู  ปรับปรุงและก่อสร้าง

3. การปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

 

-          จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

-          ร้อยละของโครงการที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

-          ร้อยละของลานกีฬา/สนามกีฬาจำนวนเพิ่มขึ้น

4. การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนตำบลแม่แรง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-          จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนตำบลแม่แรง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-          ร้อยละของโครงการที่จัดทำผังเมืองรวมชุมชน

5. การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

-          ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

-          จำนวนแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แรง

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่แรง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft lnnoplis)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง

                    ในอนาคต


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรง
 2. สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
 4. สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
 5. ส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬาและนันทนาการ อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
 6. สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในตำบล
 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีผู้ดูและและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 3. เพื่อให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความสามัคคี ภายในตำบลแม่แรง
 4. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านทักษะการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
 5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนตำบลแม่แรง
 6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
 7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการในท้องถิ่น
 8. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนตำบลแม่แรง
 9. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ฯลฯ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 1. ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและอบรมในตำบลจำนวนมากขึ้น
 2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา ด้านร่างกาย และจิตใจ
 3. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ
 4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง
 5. ร้อยละของประชาชนในตำบลแม่แรงที่มีสุขภาพดีขึ้น

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การส่งเสริมอาชีพ

-    จำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

2. การพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม

-    จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการจัด

     สวัสดิการ

-          จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-          ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านและตำบล

-          ร้อยละของกิจกรรมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

-          สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

3. การส่งเสริมนันทนาการ

-          ร้อยละของจำนวนโครงการที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย

-    ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริม

     การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

-    ร้อยละของการพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น

4. การส่งเสริมการศึกษา

-    ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

     การศึกษา

-    ร้อยละของโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

-    จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริม

     การศึกษา

5. การส่งเสริมการสาธารณสุข

-    ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทุกเพศ

     ทุกวัย

-    จำนวนของกลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ได้รับ

     การส่งเสริมและสนับสนุน

-    ร้อยละของประชาชนที่เป็นโรคติดต่อน้อยลง

-    จำนวนประชากรที่ได้รับการดูแลและป้องกันโรคระบาด

     อย่างทั่วถึงและเหมาะสม

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่แรง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft lnnoplis)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง

                    ในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนและการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
 2. สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 3. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
 4. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนปลอดยาเสพติด
 6. ควบคุมป้องกันไฟป่า และปัญหาหมอกควัน

เป้าประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
 4. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล
 2. ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในตำบล
 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                 ฯลฯ

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-          ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในการป้องกันเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

 

2. การป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุข

-          ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข

-          ร้อยละของการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลแม่แรงลดลง

3. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

-          ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4. การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิภาพของชุมชน

-          จำนวนความถี่ในการเฝ้าระวังในพื้นที่และความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจพื้นที่

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

                                                                                                         

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า ตำบลแม่แรง ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตำบลแม่แรง ทั้งระบบ
 3. พัฒนาสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่โดดเด่น
 4. ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายในตำบลแม่แรง
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเกษตร
 6. สนับสนุนการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

เป้าประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ท่อผ้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าทอของดีตำบลแม่แรง
 2. เพื่อให้มีการสิบทอดและสืบสานเกี่ยวกับ ผ้าทอและผ้าบาติก
 3. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประจำปีของเทศบาลให้แก่ประชาชนทั่วไป
 4. เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิต การบริหารจัดการด้านการเกษตร ได้อย่างเหมาะสม

ฯลฯ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 1. ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตำบลมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
 2. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง , งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก และ งานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม
 3. ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง , งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก และงานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม
 4. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

-          ร้อยละของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

-          ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม

-          ร้อยละของสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

-          ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

3. การส่งเสริมการค้าและการจัดระเบียบการค้า

-          ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการจัดงานแสดงสินค้า

4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-          ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาสินค้าการเกษตรและการส่งเสริมเพื่อการเข้าถึงแหลงทุน

-          จำนวนโครงการ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองการสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลแม่แรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้/ปลูกป่าชุมชน
 2. มีสถานที่กำจัดขยะ และวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องเหมาะสม
 3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

 1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึก คุ้มครอง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อจัดหาวิธีการกำจัดขยะในตำบลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 4. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 1. ร้อยละของพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้น
 2. ลดปัญหาหมอกควัน
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 4. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

-          ร้อยละของป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่แรง

-          ป้องกัน/ควบคุมไฟป่า และปัญหาหมอกควันในพื้นที่

-          มีสถานที่พักขยะ และการจัดเก็บขยะอย่างเหมาะสม

-          รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

-          ร้อยละของผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเหลือใช้

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลแม่แรง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม และสนับสนุนการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 2. อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญ 
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์การผลิตผ้าฝ้ายทอมือ และผ้าบาติก

เป้าประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศาสนา และวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญ
 4. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการทำบุญของประชาชนตำบลแม่แรง
 5. เพื่อสืบทอดกรรมวิธีการผลิตผ้าฝ้ายทอมือและบาติก ตำบลแม่แรง

 

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการทำบุญ
 2. ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-          ร้อยละของประชาชนที่ได้รับส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

-          ร้อยละของการสนับสนุนเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ

-          ร้อยละของการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา

 

2. การสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-          ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่แรง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 2. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 3. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. สนับสนุนอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน

เป้าประสงค์

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเทศบาล
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดให้ความรู้ ส่งเสริมความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน

 และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง

 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
 2. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล
 3. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเอกชน และราชการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การบริหารจัดการองค์กรตามหลัก

  ธรรมาภิบาล

- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล

- จำนวนอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

- ร้อยละของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม พัฒนาศักยภาพ

- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล

 

2. การส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี

   ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุก

   กระบวนการ

- ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่น

-   จำนวนโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

สำนักปลัด   เทศบาลตำบลแม่แรง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง  (strength-S)

จุดอ่อน (weak-W)

1.  สภาพพื้นที่

- ตำบลแม่แรงเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำสวน หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ  ผ้าบาติกมัดย้อม และรับจ้างทั่วไป

- ถนนในตำบลเชื่อมทุกหมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก

- มีศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อสียงของอำเภอป่าซางและจังหวัดลำพูน   ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมบ้านดอนหลวง  กลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก พิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก กลุ่มผ้าบาติกบ้านกองงาม ฯลฯ

- การประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือและ ผ้าบาติกมัดย้อม เกือบทุกหมู่บ้าน

-ตำบลแม่แรงมีความโดดเด่น ในเรื่องของประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมไทยอง

-มีสถานศึกษาให้บริการครอบคลุมในพื้นที่อย่างทั่วถึง

-มีกระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น ขยะมูลฝอย

 

- ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ในตำบล ทำให้ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อ ใช้ในการเกษตร

- ถนนบางช่วงแคบ โค้ง สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ต่ำ ทำให้ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าถึงทุกพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านได้

- ป้ายสัญลักษณ์จราจรและป้ายบอกทางเข้า สู่เขตตำบลแม่แรง บริเวณถนน สาย 106, สาย116 และป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลยังมีไม่เพียงพอ

- ปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมผ้า เนื่องจากขาดระบบบำบัดรวมภายใน ตำบล

- รางระบายน้ำบางแห่งไม่ราบเสมอกัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำขัง กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- แหล่งพนันภายในหมู่บ้าน

- วิถีชีวิตบางส่วนเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก  การรับค่านิยมจากตะวันตก

- บริเวณถนนสายสี่แยกทางหลวง หมายเลข 116 (แยกสะปุ๋ง) แสงสว่าง ไม่เพียงพอ    อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (opportunity-O)

ข้อจำกัด (threat-T)

1.  นโยบายรัฐบาล

- นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลมีแนวคิดในเรื่องการร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา

- นโยบายของรัฐบาลมีกระบวนการดำเนินการ  หลายขั้นตอนทำให้การพัฒนาเข้าถึงประชาชนล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการเท่าที่ควร

2.  ด้านเศรษฐกิจ

- ขยายตลาดการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

- ขยายเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบก  ทางน้ำ  และทางอากาศเพื่อเปิดโอกาสให้การขนส่งสินค้าและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกขึ้น

- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เข้ามาร่วมสนับสนุนและให้การส่งเสริม

- ต่างประเทศมีการกำหนดคุณภาพของสินค้าด้านการเกษตรอย่างเข้มงวดส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ

- มีการขยายพื้นที่ปลูกลำไยในหลายจังหวัดของประเทศไทยและต่างประเทศ  เช่น จีน  ทำให้เกิดคู่แข่งทางการตลาด

3.  ด้านการศึกษา

- รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบโดยส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

- เด็กนักเรียนในพื้นที่ย้ายไปเรียนนอกเขต ตำบลแม่แรง ทำให้ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาน้อยลง

- ชุมชนไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

4.  ภัยธรรมชาติ

- รัฐบาลให้ความสำคัญ ให้ท้องถิ่นหามาตรการการป้องกัน เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและซักซ้อมการป้องกันและบรรเทา       สาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

- ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของ ดิน ฟ้า อากาศ ทำให้เกิดโรคระบาด ,พืชตาย, ฝนตกน้ำท่วม ,อากาศร้อนแห้งแล้งฝนไม่ตกพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

 


 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว

- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท.

 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
  3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
  4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก