ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,731
เดือนที่แล้ว
2,383
ปีนี้
1,731
ปีที่แล้ว
36,393
ทั้งหมด
134,485
ไอพี ของคุณ
18.215.185.97
ลำดับรายการวันที่
1ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)13 พ.ย. 2563
2กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่แรง19 ต.ค. 2563
3คำสั่ง เทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแม่แรง16 ต.ค. 2563
4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2563
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 6 เดือน30 ก.ย. 2563
6ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย7 ส.ค. 2563
7ระเบียบเทศบาลตำบลแม่แรงว่าด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.25537 ส.ค. 2563
8รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 256217 มิ.ย. 2563
9รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน17 มิ.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ17 มิ.ย. 2563
11การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร17 มิ.ย. 2563
12สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 มิ.ย. 2563
13แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 มิ.ย. 2563
14โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาบลตำบลแม่แรง ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
15รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA11 มิ.ย. 2563
16แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)11 มิ.ย. 2563
17การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลแม่แรง31 มี.ค. 2563
18มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง31 มี.ค. 2563
19มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 มี.ค. 2563
20มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563

12  >> >|