ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
983
เดือนที่แล้ว
2,567
ปีนี้
23,618
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
119,979
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย7 ส.ค. 2563
2ระเบียบเทศบาลตำบลแม่แรงว่าด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.25537 ส.ค. 2563
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 256217 มิ.ย. 2563
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน17 มิ.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ17 มิ.ย. 2563
6การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร17 มิ.ย. 2563
7สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 มิ.ย. 2563
8แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 มิ.ย. 2563
9โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาบลตำบลแม่แรง ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
10รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA11 มิ.ย. 2563
11แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)11 มิ.ย. 2563
12การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลแม่แรง31 มี.ค. 2563
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง31 มี.ค. 2563
14มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 มี.ค. 2563
15มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563
16มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม31 มี.ค. 2563
17มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ31 มี.ค. 2563
18มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่31 มี.ค. 2563
19ท้องถิ่นไทย ใสสะอาด พบเห็นการทุจริต แจ้ง เทศบาลตำบลแม่แรง16 ต.ค. 2562
20ประกาศเทศบาล เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง21 ส.ค. 2562

12  >> >|