ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,718
เดือนที่แล้ว
2,780
ปีนี้
30,856
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
127,217
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162
ลำดับรายการวันที่
1กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่แรง19 ต.ค. 2563
2คำสั่ง เทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแม่แรง16 ต.ค. 2563
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2563
4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่แรง รอบ 6 เดือน30 ก.ย. 2563
5ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย7 ส.ค. 2563
6ระเบียบเทศบาลตำบลแม่แรงว่าด้วยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.25537 ส.ค. 2563
7รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 256217 มิ.ย. 2563
8รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน17 มิ.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ17 มิ.ย. 2563
10การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร17 มิ.ย. 2563
11สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 มิ.ย. 2563
12แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 มิ.ย. 2563
13โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาบลตำบลแม่แรง ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
14รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA11 มิ.ย. 2563
15แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)11 มิ.ย. 2563
16การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลแม่แรง31 มี.ค. 2563
17มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง31 มี.ค. 2563
18มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 มี.ค. 2563
19มาตรการป้องกันการรับสินบน31 มี.ค. 2563
20มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม31 มี.ค. 2563

12  >> >|