ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-556732

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
181
เดือนนี้
2,550
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
31,492
ปีที่แล้ว
48,172
ทั้งหมด
250,717
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลตำบลแม่แรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารอบการประเมินรอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเกียรติบัตรได้สนับสนุนเป็นเครื่อข่ายพัฒนาวัดต้นแบบ ระดับอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครนักเรียน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ขายทอดตลาดระบบประปาหมู่บ้านในรูปแบบถังแชมเปญ 
-:- ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน ตามโครงการไทยอง ถิ่นน่าเยือน เฮือนน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-5 ปี)
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง รุ่นที่ 4
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล-ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 .
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาตำบลแม่แรง
โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการจ้างขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์ บ้านสันกอดู่(บวกบอน) หมู่ที่ 11 วางท่อพีวีซี ชั้น 5 ศก6นิ้้ว จำนวน 800 เมตร พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง ด้วยวิธีเฉพาะเจ 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 - บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 โดยการเสริมผิวจราจรลูกรังและวงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ประปาหมู่บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.2014 สายบ้านหนองเงือก-บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง (หมู่ที่ 5 -หมู่ที่ 1)กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่แร 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.2014 สายบ้านหนองเงือก - บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง (หมู่ที่ 5 -หมู่ที่ 1 )กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5.4000.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่แ 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลา่ง โครงการจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 โดยการซ่อมแซมอาคารศาลาที่พักนักท่องเที่ยวและตลาดต้องชม เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงลำรางระบายน้ำ โดยการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง เรื่อง โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่แรง (กอกอก) หมู่ที่ ๒ - บ้านป่าข่า หมู่ที่ ๖ โดยการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะความยาวรวม ๖๗๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมข้างวัดศรีมงคลต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายแม่แรง (ป่าลาน) - สันกอดู่ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๒ สาย 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในตำบลแม่แรง โดยการขุดลอกลำเหมืองเพื่อเปิดทางน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านป่าบุก หมู่ที่ ๑๐ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านสันกอดู่ - บ้านสันตาล หมู่ที่ ๑๑ 
-:- ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงลำรางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ช่วยดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 65) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย. 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) 
-:- ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 -ธันวาคม 2563) 


บ้านโบราณ แหล่งเรียนรู้ของชาวไทยองตำบลแม่แรง
พิพิธภัณฑ์ไทยอง แหล่งเรียนรู้ของชาวไทยองตำบลแม่แรง
การทอผ้าฝ้าย ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยองตำบลแม่แรง
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ของตำบลแม่แรง
หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1
อนุสรณ์สถานสี่ครูบา หมู่ที่ 1
ทะเบียนคุมภูมิปัญญา เพิ่มเติ่ม
ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่นของตำบลแม่แรง
ผลิตภัณฑ์ตุงกระดาษปี๋ใหม่เมือง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร