วิสัยทัศน์
 
    ยกระดับคุณภาพชีวิต   ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมอาชีพในชุมชน
 
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม
    ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคมของเด็ก    และเยาวชน 
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน   การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง