วิสัยทัศน์
    ตำบลแม่แรงมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชนมีสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม
 

 ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ภาระอำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์
บริการสาธารณสุขและสำหนักงานทันตสาธารณสุข