วิสัยทัศน์
    ส่งเสริมการศึกษา บำรุงศาสนาเป็นหลัก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำการกีฬา นำพาชุมชนสู่เทคโนโลยี
   
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา
 
    ภาระอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรีหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงานธุรการ
งานเจ้าหน้าที่ งานบริการงานวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศน์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจกรรมเด็ก  และเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย