วิสัยทัศน์
 

    มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานให้ดี มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองช่าง
 
    ภาระอำนาจหน้าที่ของกองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้ายวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงาน ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบและการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานวิศวกรรมจารจรการรวบรวม ประวิติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานช่างสุขาภิบาล
และงานอื่นๆและงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย