วิสัยทัศน์
 
    เพิ่มพูนรายได้ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เบิกจ่ายตามระเบียบ
   
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองคลัง
    ภาระอำนาจหน้าที่กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจักทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนประจำปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับหมอบหมาย