วิสัยทัศน์
    พัฒนาคน พัฒนางาน ใส่ใจบริการประชาชน
 

 ภาระอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล  
    สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง
 
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
 
โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล