วิสัยทัศน์
    พัฒนาระบบกลไกการทำงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในเทศบาลตำบลแม่แรง
 

าระอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
    ภาระอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในคือมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี

เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบวัสดุและการเก็บรักษา

งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับหมอบหมาย